Sreda Julij 24 , 2024

Dolinska liga Člani - naslednje tekme

Namen in cilji ŠZ

logoNamen zveze je spodbujati Športno dejavnost in s tem prispevati k

razvoju Športa v Republiki Sloveniji s tem, da :


 • spodbuja združevanje športnih organizacij v zvezo po načelu svobodnega združevanja in samostojne opredelitve vsakega športnega društva,
 • spodbuja dogovarjanje o vseh, za šport pomembnih vprašanjih,
 • deluje po načelu enakopravnosti vseh č1anov zveze,
 • usklajuje delo športnih društev, združenih v zvezo in opravlja skupne naloge na tern področju, skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih zveze in športnih društvih,
 • razvija množičnost v športu, zlasti na področjih športa mladine in športne rekreacije s ciljem ohranjanja in krepitve zdravja ljudi, ki jih navaja na smotrno in aktivno izrabljanje prostega časa,
 • pospešuje razvoj vrhunskega športa in nudi pomoč za doseganje vrhunskih športnih dosežkov,
 • razvija in krepi stike s športnimi zvezami in organizacijami v drugih občinah, republiki in sosednjih državah.


 Namen in cilje uresničuje s tem, da:

 • obravnava vprašanja in naloge, ki so skupnega pomena za športna društva,
 • spremlja razvoj športa, ugotavlja in predlaga ukrepe za rešitev v okviru statutarnih pooblastil, zastopa Športna društva v vprašanjih in nalogah skupnega pomena do organov in institucij občine Beltinci in republiških športnih organizacij,
 • sodeluje z občinskim upravnim organom, pristojnim za vprašanje športa, daje pobude in organizira take oblike dela, ki omogočajo vključevanje v športne aktivnosti ljudem vseh starostnih stopenj in socialnih kategorij,
 • oblikuje letne in večletne načrte dela na področju športa v občini,
 • sodeluje z drugimi organizacijami in institucijami, ki rešujejo vprašanja s področja športa,
 • skrbi za uveljavljanje tekmovalnih sistemov, ki spodbujajo razvoj športa in omogočajo tudi doseganje vrhunskih športnih rezultatov,
 • sodeluje pri oblikovanju meril in kriterijev v športu ter skrbi za njihovo uresničevanje,
 • skrbi za izvajanje zdravstvenega varstva in drugih oblik varstva aktivnih v športu,
 • skrbi za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrebe športnih društev,
 • organizira, usmerja in usklajuje propagandno in založniško dejavnost za potrebe posameznih društev in zveze,
 • posredujejo strokovno, tehnično in drugo pomoč članom zveze,
 • skrbi za zakonito in racionalno porabo sredstev s katerimi upravlja, razpisuje, organizira in izvaja samostojno ali preko članov, občinska športna tekmovanja in druge prireditve,
 • organizira in izvaja razna izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja, preko svojih predstavnikov sodeluje pri delu Olimpijskega komiteja Slovenije - združenja športnih zvez, opravlja druge zadeve iz področja športa.


Dolinska liga Člani - lestvica

Uvr. Ekipa Št. tekem Točke
1 ŠD Bobri D. Bistrica 18 47
2 Beltinci 18 45
3 ŠD Trnje 18 41
4 NK Lakoš 18 30
5 KŠD Kamenci 18 27
6 Gomilica 18 26
7 ND Zvezda Dolina 18 24
8 Meteor Melinci 18 12
9 ND Renkovci 18 12
10 Odranci 18 3

Prijava